Algemene voorwaarden vanaf 1 januari 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN
Art. 1 ALGEMEENHEDEN
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van DENTIAMO BVBA, met maatschappelijke zetel te 3128 Tremelo, Camille Huysmansstraat 3 met KBO nr. 0427.150.287 alsook tandarts Ann Van Hoecke met RIZIV nummer 38707453 (hierna “zorgverlener”), mondeling of schriftelijk, omvattende de levering van producten en diensten aan de patiënt, indien en voorzover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De patïent verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.
1.2. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze Algemene Voorwaarden, waarvan de patïent verklaart kennis te hebben genomen.
1.3. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal geen gevolgen hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen ervan die onverminderd van kracht zullen blijven. Een afstand van een recht of aanspraak uit deze Algemene Voorwaarden of betreffende een wanprestatie van de andere partij kan enkel geschieden mits deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt meegedeeld.
Art. 2 OVEREENKOMST
2.1. Onze offertes zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de patiënt akkoord gaat met de behandeling. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Behandelingsovereenkomsten worden mondeling aangegaan, indien de patiënt daarom verzoekt wordt de behandelingsovereenkomst met die patiënt schriftelijk aangegaan.
2.2. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De zorgverlener heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. De zorgverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Zij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Gedrags- en beroepsregels.
2.3. Elke annulering van een afspraak dient door de Patiënt kosteloos uiterlijk 24u voor datum van de afspraak telefonisch of per e-mail, info@dentiamo.be, te worden gemeld. In geval van laattijdige annulering is de Patiënt een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 75,00 EUR, onverminderd het recht van de zorgverlener op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
Art. 3 PRIJZEN
3.1. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, uitgedrukt in euro. De gemaakte behandelingskosten, inclusief materialen, zijn door de patiënt verschuldigd en worden in rekening gebracht ongeacht of men deze kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij de mutualiteit.
3.2. De in offerte genoemde prijzen zijn 30 kalenderdagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.3. De zorgverlener is een niet geconventioneerde zorgverlener, bijgevolg is de zorgverlener vrij in het bepalen van het honoraruim.
Art. 4 BEHANDELINGSPLAN
4.1. Het behandelingsplan is slechts ten indicatieve titel en zal zo veel als mogelijk door de zorgverlener in acht genomen worden. Ingeval van een noodzakelijke wijziging van het behandelingsplan al dan niet ten gevolge van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, welke tot de overschrijding van de begroting in de offerte/overeenkomst leiden, zullen de in rekening te brengen kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht. In het behandelingsplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de eventueel te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de cliënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.
4.2. Vertragingen geven de wederpartij in geen geval het recht, de behandeling geheel of gedeeltelijk te annuleren of de overeenkomst te verbreken/ontbinden; zij kunnen evenmin aanleiding geven tot prijsvermindering of tot betaling van om het even welke schadevergoeding in hoofde van de zorgverlener.
4.3. De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, daaronder begrepen adresgegevens en ziektekostenverzekeringen, die de zorgverlener naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. De patiënt is tevens gehouden de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid te betrachten jegens de zorgverlener.
Art. 5 BETALING
5.1. Betaling van facturen dient onmiddellijk na de behandeling te gebeuren tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien betaling niet onmiddellijk kan gebeuren zal de Patiënt een schulderkentenis onderteken met een schriftelijk opgenomen afbetalingsplan.
5.2. Bij niet-naleving van het afbetalingsplan van een factuur wordt het saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. In dergelijk geval is eveneens een verwijlintrest van 1 % per maand van rechtswege verschuldigd vanaf de factuurdatum, dit zonder enige ingebrekestelling noch aanmaning. Iedere begonnen maand telt als volledige maand. Daarenboven is in de hiervoor vermelde gevallen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling noch aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de gecontracteerde prijs, excl. BTW, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht van de zorgverlener op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
5.3. Bij niet (tijdige) betaling behoudt de zorgverlener zich het recht voor om verdere leveringen of diensten stop te zetten en tegelijkertijd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, onverminderd het recht van de zorgverlener zonodig in en buiten rechte vergoeding te vorderen voor eventueel door de zorgverlener geleden of nog te lijden schade.
5.4. Klachten aangaande de factuur zijn slechts ontvankelijk mits nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben en voor zover ze de zorgverlener schriftelijk gemeld worden binnen de zeven werkdagen na behandeling. De bewijslast van de tijdigheid ligt bij de wederpartij Indien geen protest van de factuur plaatsvindt binnen voormelde datum, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de wederpartij.
Art. 6 AANSPRAKELIJKHEID
6.1. De zorgverlener is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de behandelingsovereenkomst. De totale aansprakelijkheid van De zorgverlener is beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de zorgverlener beperkt tot het bedrag van de factuur.
Art. 7 TOEPASSELIJK RECHT
7.1. Op alle offertes en overeenkomsten van de zorgverlener is Belgisch recht van toepassing. Partijen komen evenwel uitdrukkelijk overeen dat hun rechtsverhouding niet beheerst wordt door het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken.
7.2. De hoven en rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat mocht ontstaan betreffende de totstandkoming, uitlegging, uitvoering van een overeenkomst. Partijen zullen echter, vóór het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter, de zaak pogen in der minne te regelen.


Voor gelezen en goedgekeurd Datum Handtekening:

 


___________________________________________________________

 

GDPR regelgeving